پروژه ها
عملیات گودبرداري ساختمان خانه شهر تهران
عملیات گودبرداري ساختمان خانه شهر تهران

 مدیریت طرح عملیات گودبرداري ساختمان خانه شهر تهران شهرداري تهران با احداث خانه شهر در میدان امام خمینی(ره) به جاي بلدیه سابق، تلاش می