پروژه ها
نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین
نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین

مدیر طرح نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین